Qrendi jirtiraw mil-Kampjonati U15

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 02 September 2014 06:28

Sur Segretarju,

Nixtieq ninfurmak li ġejna nfurmati li n-nursery ta’ Qrendi, qed tirtira mill-kampjonat U15 għal dan l-istaġun. Għaldaqstant wara li l-Youth FA ikkunsidra t-talba, qed jaċċetta li Qrendi jirtiraw b’effett mid-data tal-lum.

Il-logħob li kien jidher previst, fil-fazi preliminari għat-tim ta’ Qrendi, dan għandu jittieħed bħala walk-over mit-tim li ġie biex jilgħab miegħu (Naxxar jew Marsa).

Nitolbok biex tieħu nota ta’ din id-deċizjoni.

 

Inselli għalik.

  

Joe Micallef
Segretarju Ġenerali

 

Ghaxaq Youth Nursery AGM

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Tuesday, 02 September 2014 06:25

The Annual General Meeting for all parents who have their children attending in our nursery or  those who are interested to join our growing nursery is going to be held on the 18th September 2014 at the Parish Hall (next to police station) at 7pm.
 
Meanwhile Ghaxaq FC Youth Nursery would like to inform the general public that applications and registrations for the season 2014/2015 are being accepted for children, boys and girsl, aged 4 years and over. Training seasons kicked off on Saturday 27th September at the Ghaxaq FC Synthetic Pitch.
 
   

Instructional Seminar organizzat minn Mqabba FC Youth Nursery

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Monday, 01 September 2014 07:40

Nhar is-Sibt 30 ta’ Awwissu 2014, Mqabba FC Youth Nursery organizzat b'success l-ewwel Instructional Meeting ghall-istagun 2014/205 immirat l-aktar ghall-kowcis kollha fi hdan Mqabba FC u Mqabba FC Youth Nursery. Dan is-seminar ta' gurnata inzamm gewwa l-kumpless ta’ Savio College gewwa Had-Dingli.

Is-Seminar beda fit-tmienja ta’ filghodu u ntemm ghal xi t-tlieta ta’ wara nofsinhar. Kellna hin ghal ftit kafe’ kif ukoll lunch f’nofsinhar.

Is-Seminar beda b'messaggi qosra mill-President ta’ Mqabba FC Charles Farrugia u l-President ta’ Mqabba FC Youth Nursery Gilbert Camilleri. Wara assistejna ghal sessjoni ta' tahrig mis-sur Robert Gatt, id-Direttur Tekniku tal-MFA gewwa l-grawnd sintetiku tal-istess kullegg mghejjun mis-sur Edwin Caruana. Wara din is-sessjoni kellna prezentazzjoni mill-assitent Kowc ta’ Mqabba FC, is-sur Antoine Camilleri fejn enfasizza fuq l-istrategija ta' Mqabba FC u l-bzonn li n-Nursery tgharaf aktar tizviluppa plejers ghall-futur tal-klabb. 

Qabel l-ikel saret prezentazzjoni tal-programm ta’ tahrig, ippjanat fuq medda ta’ hames snin, li gie mhejji mill-Head Coach Nicholas Baldacchino fejn spjega l-vizjoni ta' Mqabba FC Youth Nursery. Wara l-ikel il-kowcis prezenti inqasmu fi tlett gruppi u saru workshops segwiti minn diskussjoni. Is-suggett kien analizi ta' diversi loghob li kellna tul il-kampjonat tat-Tazza tad-Dinja 2014 u s-soluzzjoni ghal diversi nuqqasijiet li gew innutati fl-azzjonijiet li ntwerew.

L-iskop ahhari ta' dan is-seminar kien sabiex bhala Mqabba FC u Mqabba FC Youth Nursery jkollna vizjoni wahda cara u flimkien naddottaw strategija komuni ghall-gid tat-tfal u l-plejers taghna fi hdan Mqabba FC .

Bhala Mqabba FC Youth Nursery nixtiequ nirringrazzjaw lill-President ta' Mqabba FC, is-sur Charles Farrugia, li ghogbu jinghaqad maghna ghal dan is-Seminar, lill-kowcis kollha li attendew u kienu partecipi l-hin kollu, lis-sur Robert Gatt u lis-sur Edwin Caruana li offrew il-hin taghhom tul dan is-seminar, lill-genituri u tfal fil-kategorija ta' taht it-13-il sena li attendew ghas-sessjoni ta' tahrig, lill-membri tal-kumitat, lis-sur Charlie Farrugia, artikolist fuq gurnal lokali, li sab hin biex jinghaqad maghna u jirraporta fuq din l-attivita', lis-sur Nicholas Baldacchino ghall-organizzazjoni impekkabli ta' dan is-Seminar kif ukoll lil Savio College li offrewlna l-kullegg biex dan is-Seminar seta' jkun success totali.  Dan kollu jawgura tajjeb ghall-istagun li gej.

   

Il-Youth FA viċin ghaħ-ftehim ta' sponsorhip gdid ma' l-APS Bank.

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

Il-Youth F.A. tinsab qrib għal-ftehim ġdid ma l-APS Bank sabiex jerġaw ikunu l-isponsors ewlenin tal-Kampjonati U15 u U17 sa l-istaġun 2016 - 2017.

Jidher li l-APS Bank ser ikun l-isponsor uffiċċjali tal-Kampjonati tal-Youth FA U15 u U17 sa l-istagun 2016 - 2017. Dan joħroġ minn laqgħat li nżammu dan l-aħħar ġewwa ċ-Ċentru Ewlieni ta’ l-APS Bank, ġewwa s-Swatar. F’dawn it-taħdidiet issaħħet il-koperazzjoni bejn iż-żewġ entitajiet. Il-Youth FA hija kuntenta li bank ewlieni f’Malta bħal APS wera’ mill-ġdid il-fiducja tiegħu fl-Assocjazzjoni u nurseries Maltin. Minn naħa tiegħu l-bank huwa determinat li jkompli jkun ta’ għajnuna lejn iż-żagħżagħ Maltin, permezz tal-logħba tal-futbol.

Fit-taħdidiet ħadu sehem Fr Hilary Tagliafero, President tal-Youth FA, flimkien ma Joe Micallef,  Segretarju Ġenerali,  u Alfred Cacciottolo, Tezorier. Għan-naħa ta’ l-APS Bank kienu nvoluti s-Sur Peter Gatt, Human Resource Manager, is-sur Patrick Aquilina, Marketing Manager u s-sur Jeremy Vassallo mill-Marketing Department tal-APS Bank.

Kelliemi ghall-APS Bank qal li dan il-ftehiem ikun qed iwassal lill-Youth FA u l-APS Bank għall perjodu ta’ 12-il sena ta’ koperazzjoni,  permezz ta’ dan l-isponsorship.

Fr. Hilary f’isem il-Youth FA, qal li għal-tlett staġuni oħra, in-nurseries għandhom sussidju ta’ ħlasijiet sabiex jinzammu dawn il-kampjonati u b’dawk il-flus li se jiġu iffrankati, n-nurseries ikunu jistgħu jinvestu l-flus tagħhom f’affarijiet oħra mportanti, sabiex dejjem jikber il-livell ta’ organizazzjoni, sew amministrattiva, teknika u kif wkoll dik infrastrutturali.

Il-ftehim uffiċċjali issa huwa mistenni li jiġi ffirmat lejn l-aħħar ta’ Jannar 2015.

 

   

Invit għan-Nurseries sabiex jattendu l-logħob tan-Nazzjonal Malti kontra n-Norvegja u l-Italja

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail

MALTA vs. NORVEGJA
 
10.10.2014 @ 20.45 - Stadjum Nazzjonali, Ta' Qali

 

MALTA vs. 
ITALJA
 
13.10.2014 @ 20.45 - Stadjum Nazzjonali, Ta' Qali
 
 
 
____________________________________________________
 
Bi preparament għal logħob, Malta vs Norvegja u Malta vs Italja, il-Youth FA qed tilqa’ talbiet, sa mhux aktar tard mit-Tlieta, 2 ta’ Settembru 2014, fuq il-formola li ntbgħatet lin-Nurseries affiljati kollha, għal-talbiet minn nurseries li jixtiequ  jattendu, u jgħatu s-support tagħhom lit-tim Nazzjonali Malti. Wara din id-data għall-ebda raġuni mhux ser jiġu aċċettatiaktar talbiet.
 
 
 

In-nurseries huma mistiedna 
sabiex iġibu, sa massimu ta’ 30 plejer u żewġ kowċis jew delegati, lebsin il-kit komplut tan-nursery, kull wieħed. Minħabba s-sistema eletronika tal-biljetti, aktar il-quddiem tiġu infurmati dwar kif ser jimxu l-proċeduri għad-dħul fil-grawnd, kif ukoll dwar il-ġbir tal-biljetti.
 

Importanti li ebda’ persuna aktar minn numru fuq i
l-formula, ma tista’ tidħol fil-grawnd, u għaldaqstant huwa mportanti li kulhadd jerfa r-risponsabilita’ tiegħu u jiżgura li ma jinħolqux diffikultajiet dak inhar tal-logħob.